Usługi

Notariusz sprawuje niezależny urząd publiczny i sprawuje pieczę nad stronami w sposób bezstronny. Doradza im w skomplikowanych i bogatych w skutki czynnościach prawnych i działa w tym kierunku, aby sporządzone akty notarialne odzwierciedlały jasno i jednoznacznie wolę stron. Notariusz zapewnia zatem, aby umowy które mają osobiste i daleko idące skutki ekonomiczne, były realizowane zgodnie z życzeniem uczestników. Jest specjalistą w dziedzinie sporządzania umów i innych czynności prawnych. Poniższa lista przedstawia najczęstsze czynności podejmowane przez notariusza.

Nieruchomości

 • Umowy sprzedaży nieruchomości, lokali własnościowych i dziedzicznego prawa zabudowy, jak również dotyczące samodzielnej własności nieruchomości.
 • Umowy deweloperskie o budowę nowych budynków i renowację starych.
 • Darowizny, przekazania w drodze uprzedniego dziedziczenia dla dzieci lub w drodze przysporzenia uwarunkowanego małżeństwem.
 • Podział domów wielorodzinnych na mieszkania własnościowe.
 • Ustanowienie dziedzicznych praw zabudowy.
 • Umowy wymiany dotyczące nieruchomości.
 • Ustanawianie lub wykreślanie hipotek lub długów gruntowych.
 • Ustanawianie lub wykreślanie służebności każdego rodzaju (np. służebności drogi,  przejazdu, przesyłu lub mieszkania).

Rodzina i związki partnerskie

 • Umowy małżeńskie z ustaleniami dotyczącymi głównie ustroju małżeńskiego i wyrównania z tytułu utraty przyszłego tytułu do zaopatrzenia.
 • Porozumienie o rozwodzie przy obopólnej separacji.
 • Wnioski o adopcję.
 • Oświadczenie o prawie do opieki.
 • Umowy partnerskie.

Prawo spadkowe

 • Testamenty i umowy o spadek.
 • Spory o spadek.
 • Kupno udziału w spadku, przeniesienie udziału w spadku.
 • Wnioski o stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenia spadku.

Przedsiębiorstwa i stowarzyszenia

 • Zgłoszenia firm jednoosobowych lub spółek osobowych (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej) do wpisu do rejestru handlowego.
 • Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) lub spółek akcyjnych (AG).
 • Sprzedaż i odstąpienie udziałów w GmbH.
 • Uchwały zgromadzeń wspólników GmbH lub walnych zgromadzeń AG (częściową wymagają zachowania formy aktu notarialnego).
 • Fuzje i inne czynności na podstawie Ustawy o przekształcaniu podmiotów prawnych.
 • Zgłoszenia do rejestru stowarzyszeń (zmiany zarządu, utworzenie, rozwiązanie, zmiana statutu).

Pełnomocnictwa i opieka

 • Pełnomocnictwo do opieki.
 • Pełnomocnictwo generalne, pełnomocnictwo szczególne.
 • Deklaracje o niepodejmowaniu resuscytacji (DNAR), zarządzenia o opiece.

Rozjemca lub arbiter

 • Uporządkowanie praw rzeczowych: łączenie prawa użytkowania z prawem własności nieruchomości.
 • Na obszarze prawa spadkowego: mediacja w sporach o spadek.
 • Jako arbiter: w procesie cywilnym, ewentualnie przed, w celu uniknięcia procesu sądowego.

Pozostałe zadania

 • Poświadczanie odpisów.
 • Sprawdzanie umów.
 • Udzielanie rad, lecz bez reprezentacji strony.
 • Przyjmowanie zapewnień z mocą przyrzeczenia dla przekazania urzędom i sądom.
 • Wystawianie zaświadczeń dotyczących zawartości rejestrów sądowych (rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń, itp.).
 • Przeprowadzanie losowań.
 • Sporządzanie spisów majątkowych (np. w celu obliczenia zachowku).
 • Sporządzanie protestów wekslowych.
 • Egzekucja testamentu (po ustaleniu uczestników).
 • Dokumenty notarialne będące zarazem tytułem egzekucyjnym, w szczególności umowy uznania zobowiązania z klauzulą wykonalności.
 • Oświadczenie o wykonalności adwokackich ugód pozasądowych.

Szczegóły dotyczące najważniejszych zadań są wyjaśnione na kolejnych stronach. Możecie Państwo prześledzić linki na prawej listwie menu. Chętnie odpowiemy Państwu osobiście lub telefonicznie na wszelkie pytania.